วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

...เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสำนักงาน และเทคโนโลยีการพิมพ์รวมกัน เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการบันทึก การประมวลผล การแสดงผลและการสื่อสารข้อมูลถึงจึงมักเรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication Technology หรือ ICT )...

ไม่มีความคิดเห็น: