วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

งานที่ อ.ชวนมอบหมายให้นักศึกษาคบ.4 ภาษาอังกฤษ ทุกคน

ครูขอกำหนดงานเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกการทำงานดังนี้

งานกลุ่ม ให้นักศึกษารวมกลุ่มๆละ 4-5 คน แล้วอภิปราย
ในประเด็นต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ"ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในกลุ่ม ซึ่ง
อาจในประเด็น ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อพึงปฏิบัติ ข้อจำกัดในการใช้งาน หรืออื่นๆ
2. นักศึกษาเข้าใจว่า "แหล่งและเครือข่ายการเรียนรู้" ในปัจจุบันจะทำรูปแบบในการเรียนการสอน
ในโรงเรียนมีการเปลี่ยนไปหรือไม่? เพราะอะไร?
( เมื่อใช้กระบวนการกลุ่ม ได้คำตอบตามประเด็นแล้ว สรุปรายละเอียดส่งในE-mailto:mail:chipp49@gmail.com(ไม่ต้องแนบfileมากับ mail)
งานเดี่ยว ให้นักศึกษาทุกคน ทำหน้าแรก (Homepage) อย่างง่าย หรือ webblog
โดยมี ข้อมูลตนเอง ที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ (ให้อิสระกำหนดเอง)
และให้แสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแง่มุมที่ตนเองสนใจ
(แล้วแจ้ง Homepage หรือ webblog ของตนเองให้ครูผ่าน E-mail:chipp49@gmail.com )

ไม่มีความคิดเห็น: